Female U10 - U10 Girls A


Bracket A
Team Name Katy YSC Katy 11G 01 -Dombkowski Katy YSC Katy 11G 02 - Cant Katy YSC Katy 11G 03 - Jules Katy YSC Katy 11G 04 - Park Katy YSC Katy 11G 05 - Pressler Katy YSC Katy 11G 06 - Krueger Points Final
Katy YSC Katy 11G 01 -Dombkowski
 • -
 • -
 • 1-3
 • 1-1
 • 6-0
 • 3-2
 • 1-1
 • -
 • 2-1
 • -
11
Katy YSC Katy 11G 02 - Cant
 • -
 • -
 • 5-0
 • 4-2
 • 9-1
 • -
 • 5-0
 • -
 • 6-0
 • 6-0
17
Katy YSC Katy 11G 03 - Jules
 • 3-1
 • 1-1
 • 0-5
 • 2-4
 • -
 • 8-1
 • -
 • -
 • -
 • 2-1
9
Katy YSC Katy 11G 04 - Park
 • 0-6
 • 2-3
 • 1-9
 • -
 • -
 • 1-8
 • 0-4
 • 0-4
 • -
 • -
0
Katy YSC Katy 11G 05 - Pressler
 • 1-1
 • -
 • 0-5
 • -
 • -
 • -
 • 4-0
 • 4-0
 • 0-0
 • -
8
Katy YSC Katy 11G 06 - Krueger
 • 1-2
 • -
 • 0-6
 • 0-6
 • -
 • 1-2
 • -
 • -
 • 0-0
 • -
1