Male U12 - U12 Boys


Bracket A
Team Name Katy YSC Katy 09B 01 - Tuccillo Katy YSC Katy 09B 02 - Silva Katy YSC Katy 09B 03 - Dewlen Katy YSC Katy 09B 04 - Graves Katy YSC Katy 09B 05 - Kinabo Katy YSC Katy 09B 06 - Mark Denlinger Points Final
Katy YSC Katy 09B 01 - Tuccillo
 • -
 • -
 • 2-5
 • 3-4
 • 6-6
 • 3-6
 • 4-3
 • -
 • 3-1
 • -
7
Katy YSC Katy 09B 02 - Silva
 • -
 • -
 • 0-7
 • 0-6
 • 2-7
 • -
 • 1-3
 • -
 • 6-6
 • 3-1
4
Katy YSC Katy 09B 03 - Dewlen
 • 5-2
 • 4-3
 • 7-0
 • 6-0
 • -
 • 2-1
 • -
 • -
 • 7-1
 • -
17
Katy YSC Katy 09B 04 - Graves
 • 6-6
 • 6-3
 • 7-2
 • -
 • -
 • 1-2
 • 2-3
 • 2-2
 • -
 • -
8
Katy YSC Katy 09B 05 - Kinabo
 • 3-4
 • -
 • 3-1
 • -
 • -
 • -
 • 3-2
 • 2-2
 • 3-0
 • 4-0
13
Katy YSC Katy 09B 06 - Mark Denlinger
 • 1-3
 • -
 • 6-6
 • 1-3
 • 1-7
 • -
 • -
 • -
 • 0-3
 • 0-4
1