Female U14 - U14 Girls


Bracket A
Team Name Katy YSC Katy 06G 05- Tucker Katy YSC Katy 06G 03 - Kophamel Katy YSC Katy 06G 04 - Super Katy YSC Katy 08G 01 Moloney Katy YSC Katy 08G 03 - Waggoner Katy YSC Katy 08G 04 - Rivera Points Final
Katy YSC Katy 06G 05- Tucker
 • -
 • -
 • 3-7
 • 0-0
 • 7-4
 • 7-1
 • 7-3
 • -
 • 7-1
 • -
13
Katy YSC Katy 06G 03 - Kophamel
 • -
 • -
 • 6-0
 • 3-0
 • 6-0
 • 4-0
 • 6-0
 • -
 • 6-0
 • -
18
Katy YSC Katy 06G 04 - Super
 • 7-3
 • 0-0
 • 0-6
 • 0-3
 • 6-0
 • -
 • -
 • -
 • 6-1
 • -
10
Katy YSC Katy 08G 01 Moloney
 • 4-7
 • 1-7
 • 0-6
 • 0-4
 • 0-6
 • -
 • 6-0
 • 5-1
 • -
 • -
6
Katy YSC Katy 08G 03 - Waggoner
 • 3-7
 • -
 • 0-6
 • -
 • -
 • -
 • 0-6
 • 1-5
 • 4-6
 • 2-6
0
Katy YSC Katy 08G 04 - Rivera
 • 1-7
 • -
 • 0-6
 • -
 • 1-6
 • -
 • -
 • -
 • 6-4
 • 6-2
6