Female U11 - U11 Girls


Bracket A
Team Name Katy YSC Katy 10G 05 Beasley Katy YSC Katy 10G 01 Dupay Katy YSC Katy 10G 04 Gomez Katy 10G 07 Mills Katy YSC Katy 10G 02 Qayyum Katy YSC Katy 10G 06 Zmrhal Katy 10G 09 MassyPerut Katy YSC Katy 10G 03 Guerrero Katy YSC Katy 10G 08 - Pezo Points Final
Katy YSC Katy 10G 05 Beasley
 • -
 • -
 • -
 • 2-0
 • 1-3
 • 3-2
 • -
 • 2-4
 • 5-6
 • 8-1
8
Katy YSC Katy 10G 01 Dupay
 • -
 • -
 • -
 • 3-5
 • -
 • 2-4
 • 1-1
 • 2-2
 • 2-3
 • -
2
Katy YSC Katy 10G 04 Gomez
 • -
 • -
 • 5-3
 • 2-0
 • 0-5
 • 0-0
 • 0-3
 • -
 • -
 • 6-0
10
Katy 10G 07 Mills
 • 0-2
 • -
 • 0-2
 • 0-6
 • 1-4
 • -
 • -
 • 2-5
 • -
 • 6-0
3
Katy YSC Katy 10G 02 Qayyum
 • 3-1
 • 4-2
 • 5-0
 • 6-0
 • -
 • -
 • 6-2
 • -
 • -
 • 6-0
18
Katy YSC Katy 10G 06 Zmrhal
 • 2-3
 • 1-1
 • 0-0
 • 4-1
 • -
 • -
 • 3-3
 • -
 • 7-0
 • -
8
Katy 10G 09 MassyPerut
 • -
 • 4-2
 • 2-2
 • 3-0
 • -
 • -
 • 2-6
 • 3-3
 • -
 • 8-2
11
Katy YSC Katy 10G 03 Guerrero
 • 6-5
 • 3-2
 • -
 • -
 • 5-2
 • -
 • -
 • 0-7
 • -
 • 8-1
11
Katy YSC Katy 10G 08 - Pezo
 • 1-8
 • -
 • 0-6
 • -
 • 0-6
 • -
 • 0-6
 • -
 • 2-8
 • 1-8
0