Female U11 - U11 Girls


Bracket A
Team MP W L D GF GA GD PTS
1 Katy YSC Katy 10G 02 Qayyum
6 6 0 0 30 5 25 18
2 Katy 10G 09 MassyPerut
6 3 1 2 22 15 7 11
3 Katy YSC Katy 10G 03 Guerrero
5 4 1 0 22 17 5 11
4 Katy YSC Katy 10G 04 Gomez
6 3 2 1 13 11 2 10
5 Katy YSC Katy 10G 05 Beasley
6 3 3 0 21 16 5 8
6 Katy YSC Katy 10G 06 Zmrhal
6 2 1 3 17 8 9 8
7 Katy 10G 07 Mills
6 1 5 0 9 19 -10 3
8 Katy YSC Katy 10G 01 Dupay
5 0 3 2 10 15 -5 2
9 Katy YSC Katy 10G 08 - Pezo
6 0 6 0 4 42 -38 0

Saturday, September 11, 2021

Match # 611

09/11/21 8:00AM – 9:20AM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 08 - Pezo (H) 1
Katy YSC Katy 10G 05 Beasley (A) 8
Katy Park - Field 15
Match # 613

09/11/21 10:40AM – 12:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 04 Gomez (H) 0
Katy YSC Katy 10G 06 Zmrhal (A) 0
Katy Park - Field 15
Match # 614

09/11/21 12:00PM – 1:20PM

Team Score
Katy 10G 07 Mills (H) 0
Katy YSC Katy 10G 02 Qayyum (A) 6
Katy Park - Field 15
Match # 612

09/11/21 1:20PM – 2:40PM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 01 Dupay (H) 2
Katy 10G 09 MassyPerut (A) 2
Katy Park - Field 15

Saturday, September 18, 2021

Match # 615

09/18/21 8:00AM – 9:20AM

Team Score
Katy 10G 09 MassyPerut (H) 4
Katy YSC Katy 10G 05 Beasley (A) 2
Katy Park - Field 15
Match # 617

09/18/21 9:20AM – 10:40AM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 08 - Pezo (H) 0
Katy YSC Katy 10G 02 Qayyum (A) 6
Katy Park - Field 15
Match # 616

09/18/21 10:40AM – 12:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 03 Guerrero (H) 0
Katy YSC Katy 10G 06 Zmrhal (A) 7
Katy Park - Field 15
Match # 618

09/18/21 12:00PM – 1:20PM

Team Score
Katy 10G 07 Mills (H) 6
Katy YSC Katy 10G 08 - Pezo (A) 0
Katy Park - Field 15
Match # 619

09/18/21 1:20PM – 2:40PM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 01 Dupay (H) 3
Katy YSC Katy 10G 04 Gomez (A) 5
Katy Park - Field 15

Saturday, September 25, 2021

Match # 622

09/25/21 8:00AM – 9:20AM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 01 Dupay (H) 2
Katy YSC Katy 10G 02 Qayyum (A) 4
Katy Park - Field 15
Match # 621

09/25/21 9:20AM – 10:40AM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 08 - Pezo (H) 2
Katy 10G 09 MassyPerut (A) 8
Katy Park - Field 15
Match # 620

09/25/21 10:40AM – 12:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 05 Beasley (H) 5
Katy YSC Katy 10G 03 Guerrero (A) 6
Katy Park - Field 15
Match # 623

09/25/21 12:00PM – 1:20PM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 04 Gomez (H) 2
Katy 10G 07 Mills (A) 0
Katy Park - Field 15

Saturday, October 09, 2021

Match # 630

10/09/21 8:00AM – 9:20AM

Team Score
Katy 10G 09 MassyPerut (H) 2
Katy YSC Katy 10G 02 Qayyum (A) 6
Katy Park - Field 15
Match # 629

10/09/21 9:20AM – 10:40AM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 05 Beasley (H) 3
Katy YSC Katy 10G 06 Zmrhal (A) 2
Katy Park - Field 15
Match # 631

10/09/21 10:40AM – 12:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 03 Guerrero (H) 5
Katy 10G 07 Mills (A) 2
Katy Park - Field 15
Match # 632

10/09/21 12:00PM – 1:20PM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 08 - Pezo (H) 0
Katy YSC Katy 10G 04 Gomez (A) 6
Katy Park - Field 15

Saturday, October 16, 2021

Match # 633

10/16/21 8:00AM – 9:20AM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 02 Qayyum (H) 3
Katy YSC Katy 10G 05 Beasley (A) 1
Katy Park - Field 15
Match # 634

10/16/21 9:20AM – 10:40AM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 06 Zmrhal (H) 4
Katy 10G 07 Mills (A) 1
Katy Park - Field 15
Match # 635

10/16/21 12:00PM – 1:20PM

Team Score
Katy 10G 09 MassyPerut (H) 3
Katy YSC Katy 10G 04 Gomez (A) 0
Katy Park - Field 14
Match # 636

10/16/21 1:20PM – 2:40PM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 03 Guerrero (H) 3
Katy YSC Katy 10G 01 Dupay (A) 2
Katy Park - Field 14

Saturday, October 23, 2021

Match # 639

10/23/21 8:00AM – 9:20AM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 06 Zmrhal (H) 1
Katy YSC Katy 10G 01 Dupay (A) 1
Katy Park - Field 15
Match # 638

10/23/21 9:20AM – 10:40AM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 02 Qayyum (H) 5
Katy YSC Katy 10G 04 Gomez (A) 0
Katy Park - Field 15
Match # 637

10/23/21 10:40AM – 12:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 05 Beasley (H) 2
Katy 10G 07 Mills (A) 0
Katy Park - Field 15
Match # 640

10/23/21 12:00PM – 1:20PM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 06 Zmrhal (H) 3
Katy 10G 09 MassyPerut (A) 3
Katy Park - Field 15
Match # 641

10/23/21 1:20PM – 2:40PM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 03 Guerrero (H) 8
Katy YSC Katy 10G 08 - Pezo (A) 1
Katy Park - Field 15

Saturday, October 30, 2021

Match # 645

10/30/21 9:20AM – 10:40AM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 06 Zmrhal (H)
Katy YSC Katy 10G 08 - Pezo (A)
Katy Park - Field 15
Match # 644

10/30/21 10:40AM – 12:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 02 Qayyum (H)
Katy YSC Katy 10G 03 Guerrero (A)
Katy Park - Field 15
Match # 643

10/30/21 12:00PM – 1:20PM

Team Score
Katy 10G 07 Mills (H)
Katy YSC Katy 10G 01 Dupay (A)
Katy Park - Field 15
Match # 646

10/30/21 1:20PM – 2:40PM

Team Score
Katy 10G 09 MassyPerut (H)
Katy YSC Katy 10G 03 Guerrero (A)
Katy Park - Field 15

Saturday, November 06, 2021

Match # 649

11/06/21 10:40AM – 12:00PM

Team Score
Katy 10G 07 Mills (H)
Katy YSC Katy 10G 08 - Pezo (A)
Katy Park - Field 15
Match # 650

11/06/21 12:00PM – 1:20PM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 02 Qayyum (H)
Katy YSC Katy 10G 06 Zmrhal (A)
Katy Park - Field 15

Saturday, November 13, 2021

Match # 651

11/13/21 8:00AM – 9:20AM

Team Score
Katy 10G 09 MassyPerut (H)
Katy YSC Katy 10G 05 Beasley (A)
Katy Park - Field 15
Match # 653

11/13/21 10:40AM – 12:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 08 - Pezo (H)
Katy YSC Katy 10G 02 Qayyum (A)
Katy Park - Field 15
Match # 654

11/13/21 12:00PM – 1:20PM

Team Score
Katy 10G 07 Mills (H)
Katy 10G 09 MassyPerut (A)
Katy Park - Field 15
Match # 655

11/13/21 1:20PM – 2:40PM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 01 Dupay (H)
Katy YSC Katy 10G 04 Gomez (A)
Katy Park - Field 15

Saturday, November 20, 2021

Match # 627

11/20/21 9:20AM – 10:40AM

Team Score
Katy 10G 07 Mills (H)
Katy 10G 09 MassyPerut (A)
Katy Park - Field 15
Match # 626

11/20/21 10:40AM – 12:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 04 Gomez (H)
Katy YSC Katy 10G 03 Guerrero (A)
Katy Park - Field 15
Match # 625

11/20/21 12:00PM – 1:20PM

Team Score
Katy YSC Katy 10G 01 Dupay (H)
Katy YSC Katy 10G 08 - Pezo (A)
Katy Park - Field 15

25 Oct 23:11:54