Male U10 - U10 Boys


Bracket A
Team MP W L D GF GA PTS
1 Katy YSC Katy 11B 04 Cardoso
4 4 0 0 16 1 12
2 Katy YSC Katy 11B 01 Baihly
4 3 1 0 19 10 9
3 Katy YSC Katy 11B 03 Caldwell
4 3 1 0 13 9 9
4 Katy YSC Katy 11B 07 Perez
4 3 1 0 20 6 9
5 Katy YSC Katy 11B 08 Valishvili
3 2 1 0 9 6 6
6 Katy YSC Katy 11B 02 Bird
3 1 2 0 9 10 3
7 Katy YSC Katy 11B 05 McLoughlin
4 1 3 0 7 17 3
8 Katy YSC Katy 11B 06 Shows
3 0 3 0 4 13 0
9 Katy YSC Katy 11B 09 Whitlock
5 0 5 0 8 33 0

Saturday, September 11, 2021

Match # 686

09/11/21 8:00AM – 9:20AM

Team Score
Katy YSC Katy 11B 09 Whitlock (H) 4
Katy YSC Katy 11B 01 Baihly (A) 10
Katy Park - Field 16
Match # 687

09/11/21 9:20AM – 10:40AM

Team Score
Katy YSC Katy 11B 02 Bird (H) 2
Katy YSC Katy 11B 07 Perez (A) 7
Katy Park - Field 16
Match # 689

09/11/21 9:20AM – 10:40AM

Team Score
Katy YSC Katy 11B 04 Cardoso (H) 3
Katy YSC Katy 11B 05 McLoughlin (A) 1
Katy Park - Field 15
Match # 688

09/11/21 10:40AM – 12:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 11B 03 Caldwell (H) 3
Katy YSC Katy 11B 06 Shows (A) 2
Katy Park - Field 16

Saturday, September 18, 2021

Match # 691

09/18/21 9:20AM – 10:40AM

Team Score
Katy YSC Katy 11B 08 Valishvili (H) 5
Katy YSC Katy 11B 06 Shows (A) 2
Katy Park - Field 16
Match # 694

09/18/21 10:40AM – 12:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 11B 02 Bird (H) 0
Katy YSC Katy 11B 03 Caldwell (A) 1
Katy Park - Field 16
Match # 690

09/18/21 12:00PM – 1:20PM

Team Score
Katy YSC Katy 11B 07 Perez (H) 2
Katy YSC Katy 11B 01 Baihly (A) 3
Katy Park - Field 16
Match # 693

09/18/21 1:20PM – 2:40PM

Team Score
Katy YSC Katy 11B 04 Cardoso (H) 6
Katy YSC Katy 11B 09 Whitlock (A) 0
Katy Park - Field 16

Saturday, September 25, 2021

Match # 695

09/25/21 8:00AM – 9:20AM

Team Score
Katy YSC Katy 11B 01 Baihly (H) 1
Katy YSC Katy 11B 08 Valishvili (A) 4
Katy Park - Field 16
Match # 696

09/25/21 9:20AM – 10:40AM

Team Score
Katy YSC Katy 11B 09 Whitlock (H) 0
Katy YSC Katy 11B 07 Perez (A) 5
Katy Park - Field 16
Match # 697

09/25/21 10:40AM – 12:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 11B 02 Bird (H) 7
Katy YSC Katy 11B 05 McLoughlin (A) 2
Katy Park - Field 16
Match # 698

09/25/21 12:00PM – 1:20PM

Team Score
Katy YSC Katy 11B 03 Caldwell (H) 0
Katy YSC Katy 11B 04 Cardoso (A) 4
Katy Park - Field 16

Saturday, October 09, 2021

Match # 704

10/09/21 8:00AM – 9:20AM

Team Score
Katy YSC Katy 11B 01 Baihly (H) 5
Katy YSC Katy 11B 06 Shows (A) 0
Katy Park - Field 16
Match # 705

10/09/21 9:20AM – 10:40AM

Team Score
Katy YSC Katy 11B 07 Perez (H) 6
Katy YSC Katy 11B 05 McLoughlin (A) 1
Katy Park - Field 16
Match # 706

10/09/21 10:40AM – 12:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 11B 08 Valishvili (H) 0
Katy YSC Katy 11B 04 Cardoso (A) 3
Katy Park - Field 16
Match # 707

10/09/21 12:00PM – 1:20PM

Team Score
Katy YSC Katy 11B 09 Whitlock (H) 3
Katy YSC Katy 11B 03 Caldwell (A) 9
Katy Park - Field 16

Saturday, October 16, 2021

Match # 709

10/16/21 10:40AM – 12:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 11B 06 Shows (H)
Katy YSC Katy 11B 04 Cardoso (A)
Katy Park - Field 15
Match # 710

10/16/21 10:40AM – 12:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 11B 07 Perez (H)
Katy YSC Katy 11B 03 Caldwell (A)
Katy Park - Field 16

Saturday, October 23, 2021

Match # 714

10/23/21 10:40AM – 12:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 11B 06 Shows (H)
Katy YSC Katy 11B 02 Bird (A)
Katy Park - Field 16
Match # 715

10/23/21 12:00PM – 1:20PM

Team Score
Katy YSC Katy 11B 06 Shows (H)
Katy YSC Katy 11B 07 Perez (A)
Katy Park - Field 16

Saturday, October 30, 2021

Match # 718

10/30/21 12:00PM – 1:20PM

Team Score
Katy YSC Katy 11B 04 Cardoso (H)
Katy YSC Katy 11B 02 Bird (A)
Katy Park - Field 16

Saturday, November 06, 2021

Match # 722

11/06/21 8:00AM – 9:20AM

Team Score
Katy YSC Katy 11B 01 Baihly (H)
Katy YSC Katy 11B 02 Bird (A)
Katy Park - Field 16

Saturday, November 13, 2021

Match # 726

11/13/21 8:00AM – 9:20AM

Team Score
Katy YSC Katy 11B 07 Perez (H)
Katy YSC Katy 11B 01 Baihly (A)
Katy Park - Field 16
Match # 729

11/13/21 12:00PM – 1:20PM

Team Score
Katy YSC Katy 11B 04 Cardoso (H)
Katy YSC Katy 11B 07 Perez (A)
Katy Park - Field 16

Saturday, November 20, 2021

Match # 700

11/20/21 9:20AM – 10:40AM

Team Score
Katy YSC Katy 11B 02 Bird (H)
Katy YSC Katy 11B 09 Whitlock (A)
Katy Park - Field 16
Match # 702

11/20/21 12:00PM – 1:20PM

Team Score
Katy YSC Katy 11B 04 Cardoso (H)
Katy YSC Katy 11B 07 Perez (A)
Katy Park - Field 16
Match # 699

11/20/21 2:40PM – 4:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 11B 01 Baihly (H)
Katy YSC Katy 11B 02 Bird (A)
Katy Park - Field 16

16 Oct 17:18:05