Female U12 - U12 Girls


Bracket A
Team MP W L D GF GA PTS
1 Katy YSC Katy 08G 04-Vlahos
4 3 0 1 17 4 10
2 Katy 08G 01 - Hill
4 3 0 1 18 6 10
3 Katy YSC Katy 08G 10-Lightle
4 3 1 0 21 5 9
4 Katy YSC Katy 08G 02 - McCain
4 3 1 0 18 6 9
5 Katy YSC Katy 09G 04- Wright
4 2 2 0 11 15 6
6 Katy YSC Katy 09G 01 - Christensen
4 1 3 0 5 15 3
7 Katy YSC Katy 09G 02- Faucett
4 0 4 0 4 22 0
8 Katy YSC Katy 09G 03 - Jenson
4 0 4 0 2 23 0

Saturday, September 11, 2021

Match # 272

09/11/21 9:30AM – 11:00AM

Team Score
Katy YSC Katy 08G 10-Lightle (H) 1
Katy YSC Katy 08G 04-Vlahos (A) 2
Katy Park - Field 18
Match # 273

09/11/21 11:00AM – 12:30PM

Team Score
Katy YSC Katy 08G 02 - McCain (H) 5
Katy YSC Katy 09G 02- Faucett (A) 2
Katy Park - Field 18
Match # 271

09/11/21 12:30PM – 2:00PM

Team Score
Katy 08G 01 - Hill (H) 6
Katy YSC Katy 09G 03 - Jenson (A) 0
Katy Park - Field 18

Saturday, September 18, 2021

Match # 277

09/18/21 8:00AM – 9:30AM

Team Score
Katy YSC Katy 08G 04-Vlahos (H) 3
Katy 08G 01 - Hill (A) 3
Katy Park - Field 18
Match # 276

09/18/21 9:30AM – 11:00AM

Team Score
Katy YSC Katy 09G 02- Faucett (H) 1
Katy YSC Katy 08G 10-Lightle (A) 6
Katy Park - Field 18
Match # 278

09/18/21 12:30PM – 2:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 09G 03 - Jenson (H) 1
Katy YSC Katy 09G 04- Wright (A) 6
Katy Park - Field 18

Saturday, September 25, 2021

Match # 282

09/25/21 11:00AM – 12:30PM

Team Score
Katy YSC Katy 09G 04- Wright (H) 0
Katy YSC Katy 08G 02 - McCain (A) 6
Katy Park - Field 18
Match # 281

09/25/21 12:30PM – 2:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 09G 03 - Jenson (H) 0
Katy YSC Katy 08G 04-Vlahos (A) 6
Katy Park - Field 18

Saturday, October 09, 2021

Match # 287

10/09/21 8:00AM – 9:30AM

Team Score
Katy 08G 01 - Hill (H) 4
Katy YSC Katy 08G 02 - McCain (A) 2
Katy Park - Field 18
Match # 288

10/09/21 9:30AM – 11:00AM

Team Score
Katy YSC Katy 08G 04-Vlahos (H) 6
Katy YSC Katy 09G 02- Faucett (A) 0
Katy Park - Field 18
Match # 290

10/09/21 11:00AM – 12:30PM

Team Score
Katy YSC Katy 09G 04- Wright (H) 2
Katy YSC Katy 08G 10-Lightle (A) 8
Katy Park - Field 18

Sunday, October 10, 2021

Match # 279

10/10/21 12:00PM – 1:30PM

Team Score
Katy 08G 01 - Hill (H) 5
Katy YSC Katy 09G 02- Faucett (A) 1
Katy Park - Field 7

Saturday, October 16, 2021

Match # 291

10/16/21 11:00AM – 12:30PM

Team Score
Katy YSC Katy 08G 10-Lightle (H)
Katy 08G 01 - Hill (A)
Katy Park - Field 18

Saturday, October 23, 2021

Match # 298

10/23/21 11:00AM – 12:30PM

Team Score
Katy YSC Katy 09G 04- Wright (H)
Katy 08G 01 - Hill (A)
Katy Park - Field 18

Saturday, October 30, 2021

Match # 299

10/30/21 8:00AM – 9:30AM

Team Score
Katy 08G 01 - Hill (H)
Katy YSC Katy 08G 04-Vlahos (A)
Katy Park - Field 18

Saturday, November 06, 2021

Match # 305

11/06/21 11:00AM – 12:30PM

Team Score
Katy YSC Katy 09G 02- Faucett (H)
Katy 08G 01 - Hill (A)
Katy Park - Field 18

Saturday, November 13, 2021

Match # 307

11/13/21 8:00AM – 9:30AM

Team Score
Katy 08G 01 - Hill (H)
Katy YSC Katy 09G 01 - Christensen (A)
Katy Park - Field 18
Match # 310

11/13/21 11:00AM – 12:30PM

Team Score
Katy YSC Katy 09G 04- Wright (H)
Katy YSC Katy 08G 04-Vlahos (A)
Katy Park - Field 18

Saturday, November 20, 2021

Match # 284

11/20/21 9:30AM – 11:00AM

Team Score
Katy YSC Katy 09G 01 - Christensen (H)
Katy 08G 01 - Hill (A)
Katy Park - Field 18
Match # 286

11/20/21 11:00AM – 12:30PM

Team Score
Katy YSC Katy 08G 04-Vlahos (H)
Katy YSC Katy 09G 04- Wright (A)
Katy Park - Field 18

16 Oct 17:30:45