Female U9 - U 9 Girls B


Bracket A
Team MP W L D GF GA PTS
1 Katy YSC Katy 12G 10 - Doyle
4 3 0 1 20 8 10
2 Katy YSC Katy 12G 14 Wiest
4 2 1 1 20 11 7
3 Katy YSC Katy 12G 09 Chambless
4 2 2 0 10 7 6
4 Katy YSC Katy 12G 12 Fox
4 2 2 0 9 8 6
5 Katy YSC Katy 12G 11 Barta
4 2 2 0 7 12 6
6 Katy YSC Katy 12G 13 Ramirez
4 0 4 0 2 22 0

Saturday, September 11, 2021

Match # 563

09/11/21 12:40PM – 1:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 12G 11 Barta (H) 4
Katy YSC Katy 12G 14 Wiest (A) 3
Katy Park - Field 22
Match # 562

09/11/21 1:50PM – 3:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 12G 10 - Doyle (H) 4
Katy YSC Katy 12G 12 Fox (A) 3
Katy Park - Field 22
Match # 561

09/11/21 3:00PM – 4:10PM

Team Score
Katy YSC Katy 12G 09 Chambless (H) 6
Katy YSC Katy 12G 13 Ramirez (A) 0
Katy Park - Field 22

Saturday, September 18, 2021

Match # 564

09/18/21 12:40PM – 1:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 12G 11 Barta (H) 0
Katy YSC Katy 12G 10 - Doyle (A) 5
Katy Park - Field 22
Match # 565

09/18/21 1:50PM – 3:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 12G 12 Fox (H) 0
Katy YSC Katy 12G 09 Chambless (A) 2
Katy Park - Field 22
Match # 566

09/18/21 3:00PM – 4:10PM

Team Score
Katy YSC Katy 12G 14 Wiest (H) 7
Katy YSC Katy 12G 13 Ramirez (A) 1
Katy Park - Field 22

Saturday, September 25, 2021

Match # 569

09/25/21 12:40PM – 1:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 12G 13 Ramirez (H) 1
Katy YSC Katy 12G 12 Fox (A) 3
Katy Park - Field 22
Match # 568

09/25/21 1:50PM – 3:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 12G 10 - Doyle (H) 5
Katy YSC Katy 12G 14 Wiest (A) 5
Katy Park - Field 22
Match # 567

09/25/21 3:00PM – 4:10PM

Team Score
Katy YSC Katy 12G 09 Chambless (H) 1
Katy YSC Katy 12G 11 Barta (A) 2
Katy Park - Field 22

Saturday, October 09, 2021

Match # 575

10/09/21 12:40PM – 1:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 12G 13 Ramirez (H) 0
Katy YSC Katy 12G 10 - Doyle (A) 6
Katy Park - Field 22
Match # 574

10/09/21 1:50PM – 3:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 12G 12 Fox (H) 3
Katy YSC Katy 12G 11 Barta (A) 1
Katy Park - Field 22
Match # 573

10/09/21 3:00PM – 4:10PM

Team Score
Katy YSC Katy 12G 09 Chambless (H) 1
Katy YSC Katy 12G 14 Wiest (A) 5
Katy Park - Field 22

Saturday, October 16, 2021

Match # 578

10/16/21 12:40PM – 1:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 12G 13 Ramirez (H)
Katy YSC Katy 12G 14 Wiest (A)
Katy Park - Field 22

Saturday, October 23, 2021

Match # 581

10/23/21 12:40PM – 1:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 12G 14 Wiest (H)
Katy YSC Katy 12G 10 - Doyle (A)
Katy Park - Field 22
Match # 580

10/23/21 1:50PM – 3:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 12G 12 Fox (H)
Katy YSC Katy 12G 13 Ramirez (A)
Katy Park - Field 22

Saturday, October 30, 2021

Match # 584

10/30/21 12:40PM – 1:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 12G 13 Ramirez (H)
Katy YSC Katy 12G 11 Barta (A)
Katy Park - Field 22
Match # 583

10/30/21 1:50PM – 3:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 12G 12 Fox (H)
Katy YSC Katy 12G 14 Wiest (A)
Katy Park - Field 22

Saturday, November 06, 2021

Match # 586

11/06/21 1:50PM – 3:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 12G 11 Barta (H)
Katy YSC Katy 12G 12 Fox (A)
Katy Park - Field 22

Saturday, November 13, 2021

Match # 588

11/13/21 12:40PM – 1:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 12G 12 Fox (H)
Katy YSC Katy 12G 10 - Doyle (A)
Katy Park - Field 22
Match # 590

11/13/21 1:50PM – 3:00PM

Team Score
Katy YSC Katy 12G 14 Wiest (H)
Katy YSC Katy 12G 11 Barta (A)
Katy Park - Field 22

Saturday, November 20, 2021

Match # 571

11/20/21 11:30AM – 12:40PM

Team Score
Katy YSC Katy 12G 11 Barta (H)
Katy YSC Katy 12G 13 Ramirez (A)
Katy Park - Field 22
Match # 572

11/20/21 12:40PM – 1:50PM

Team Score
Katy YSC Katy 12G 14 Wiest (H)
Katy YSC Katy 12G 12 Fox (A)
Katy Park - Field 22

16 Oct 16:59:23